ທ່ານ ຈັນຖະໜອມ ແທ່ງທອງ, ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ/Mr. Chanthanom Theangthong

ທ່ານ ຈັນຖະໜອມ ແທ່ງທອງ
Mr.Chanthanom Theangthong
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳ
ພາກສ່ວນ: ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ໂທ: 020 5887 1977
ອີເມວ: tidachanh@yahoo.com
Facebook: Chanh Lasavong

 1. ໃຫ້ອະທິບາຍຄຸນລັກສະຊະພິເສດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານເລືອກ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາອາດແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນຄືແນວໃດ?
  • ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-35 ປີ, ຢູ່ໃນຊ່ວງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ, ເປັນຄົນອາລົມຮ້້້ອນສະມາທິສັ້ນ, ມັກສະແດງຄໍາເຫັນຂອງຕົນເອງ
  • ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ແທ້ ແລະ ມີຫຼຫຖານອ້າງອີງ
 2. ສິ່ງທີ່ຄູຝຶກຄວນຄຳນຶງໃນເວລາການວາງແຜນຝຶກອົບຮົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີຫຍັງແດ່?
  ນະໂຍບາຍການສະໜັບສະໜູນ, ສະຖານທີ່ (ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກ), ເນື້ອໃນໃຫ້ແທດເໝາະ , ກິດຈະກຳປະກອບໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໆ
 3. ເຮົາຄວນຈະມີເຕັກນິກ ຫຼື ກິດຈະກຳຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມນີ້ໄດ້ທົດລອງເບິ່ງ?
  • ເຄົາລົບຄໍາຄິດເຫັນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
  • ເນັ້ນກິດຈະກຳທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄິດ, ໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍໆ
 4. ອີງຕາມປະສົບການຂອງການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມນີ້ທ່ານມີຄຳແນະນຳຫຍັງແດ່ທີ່ຈະໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານອຶ່ນ?
  • ການເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ຈະເອົາມາຝຶກນັ້ນ
  • ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here