ທຸກໆວຽກງານ, ທຸກໆກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນ ທຸກໆ 3 ເດືອນ

ປະຈຳປີ 2017

The annual 2017